Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en met HappyPics. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en HappyPics middels de wijze waarop deze is omschreven, accepteert de klant deze Voorwaarden.

1.2 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met HappyPics zijn overeengekomen.

1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van HappyPics worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door HappyPics ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.4 Indien bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven. HappyPics en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.

1.5 HappyPics heeft ten allen tijde het recht de Voorwaarden waarop foto’s bij de winkel worden aangeboden en de Voorwaarden en inhoud van de HappyPics websites te wijzigen.

[hr]

Artikel 2 – Levering en levertijden

2.1 De door HappyPics opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

2.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor aflevering in de betreffende winkel of voor verzending aan u waar het bestellingen via de webwinkel betreft.

[hr]

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van HappyPics zijn vrijblijvend en HappyPics behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door HappyPics. HappyPics is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde Voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling, om welke reden dan ook, niet wordt geaccepteerd, deelt HappyPics dit mee binnen vijf dagen na ontvangst van de bestelling.

3.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en HappyPics gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en HappyPics.

3.4 De administratie van HappyPics geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan HappyPics verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door HappyPics verrichte leveringen. HappyPics erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3.5 De op de lokatie van de mobiele studio aangeboden aanbiedingsfoto is beperkt tot één foto per gezin.

[hr]

 Artikel 4 – Prijzen en betaling

4.1 De tijdens de verkoop geldende prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief administratie- en verzendkosten, tenzij duidelijk anders is vermeld. De administratie- en verzendkosten worden per bestelling apart in rekening gebracht en kunnen per product verschillen en worden genoemd bij de productinformatie.

4.2 Betaling voor foto’s af te halen in de winkel is contant of per pin automaat. Betaling via de webwinkel geschiedt zonder korting of compensatie via PayPall en IDeal, met toestemming van de klant op het moment dat bestellingen voor de klant worden verwerkt.

4.3 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is HappyPics gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van HappyPics te weigeren.

[hr]

Artikel 5 – Eigendom van producten
5.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van HappyPics, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan HappyPics zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

[hr]

Artikel 6 – Overmacht
6.1 HappyPics is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

6.3 Zodra een omstandigheid zoals in artikel 5.2 omschreven ontstaat zal HappyPics de klant hiervan in kennis stellen. De klant kan dan in overleg met HappyPics een vergelijkbaar product laten maken waarbij eventuele meer- of minderkosten verrekend zullen worden, of de bestelling annuleren, waarbij de betaling, indien reeds gedaan, gerestitueerd wordt.

[hr]

Artikel 7  – Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door HappyPics geleverde zaken, zoals de copyright op de door HappyPics gemaakte foto’s,  geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2 HappyPics garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door HappyPics geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

[hr]

Artikel 8 – Bestellingen en communicatie

8.1 HappyPics is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en HappyPics, dan wel tussen HappyPics en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en HappyPics.

[hr]

Artikel9 – Reclames en aansprakelijkheid 
9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u de HappyPics verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. en, indien het producten betreft die via de webwinkel zijn besteld, daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen tien dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat producten die via de webwinkel zijn besteld niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HappyPics de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.3 Foto’s die u tijdens de verkoop in een winkel heeft bekeken en aangeschaft, kunnen niet worden geruild of teruggenomen. Indien u een product wat  via de webwinkel is aangeschaft om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien dagen na aflevering aan HappyPics te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

[hr]

Artikel 10 – Persoonsgegevens en privacy

10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens via de website zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10.2 Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van HappyPics. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van HappyPics. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De bij de HappyPics fotograaf ingevulde NAW gegevens kunnen incidenteel beschikbaar gesteld worden aan andere bedrijven behalve als de klant hier bezwaar tegen heeft en het betreffende vakje op deze kaart heeft aangekruist.

10.3 Betaalgegevens zoals creditcard- ,bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door HappyPics in geen enkel bestand worden opgeslagen.

10.4 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door HappyPics over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van HappyPics. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

[hr]

Artikel 11 – Diversen
11.1 Indien de klant aan HappyPics schriftelijk opgave doet van een adres, is HappyPics gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant HappyPics een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2 Indien door HappyPics gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat HappyPics deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 HappyPics is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

[hr]

Artikel 12 – Toepasselijke recht en geschillenregeling
12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van HappyPics is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten